Volg het schema hieronder om te bepalen of de loonheffingskorting op u van toepassing is. Voor een toelichting zie www.belastingdienst.nl of bel de belastingdienst (0800) 0543

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Doorloop het schema en bepaal of Multiman de loonheffingskorting moet toepassen.

Heeft u naast Multiman of uitkeringsinstantie nog een andere werkgever of uitkeringsinstantie?

Wordt bij uw andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toegepast? Als u een bijstandsuitkering heeft, lees dan eerst de toelichting.

Multiman moet de loonheffingskorting niet toepassen.

Multiman moet de loonheffingskorting wel toepassen.

Met het verzenden van dit formulier verklaar ik dat:

  1. ik alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid heb ingevuld;
  2. ik aan mijn contactpersoon bij de Opdrachtgever mijn identiteitsbewijs heb laten zien, dat mijn contactpersoon mijn identiteit heeft vastgesteld en -indien ik geen onderdaan ben van de EER (EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitserland - een kopie van mijn identiteitsbewijs heeft gemaakt;
  3. ik Multiman en de Opdrachtgever steeds tijdig schriftelijk zal informeren over wijzigingen en/of aanvullingen in de door mij verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van een verblijfstitel en of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan;
  4. ik de huishoudelijke regels en veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever heb ontvangen en gelezen, evenals de door Multiman toegepaste regelingen;
  5. ik mij ervan bewust ben dat met het invullen en indienen van dit formulier nog géén arbeidsovereenkomst met Multiman ontstaat;
  6. ik Multiman hierbij, voor zover nodig, toestemming verleen om de door mij verstrekte persoonsgegevens te verwerken, binnen Multiman uit te wisselen en te verstrekken aan opdrachtgever(s) en overige derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de totstandkoming van de eventuele arbeidsovereenkomst, alles binnen de grenzen van de geldende privacyregels.